Δύο νέες επιτροπές συγκρότησε ο Δήμος Καρπενησίου με σκοπό την επίλυση των φορολογικών διαφορών για το έτος 2020 και για το καθορισμό τιμήματος για την εκποίηση ακινήτων του Δήμου, για το έτος 2020. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την επιτροπή φορολογικών διαφορών αυτή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από δύο δημοτικούς συμβούλους και ένα φορολογούμενο δημότη, ο οποίος επιλέγεται με τον αναπληρωτή του  από τον κατάλογο των φορολογούμενων. Ο Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση. Ως γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Κατή Μαρία κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με αναπληρωτή την υπάλληλο Γιαννοπούλου Αμαλία, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού. Σχετικά με την επιτροπή για την εκποίηση ακινήτων αυτή συγκροτείται από απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας και αποτελείται από δύο (2) δημοτικούς συμβούλους, που υποδεικνύονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από έναν μηχανικό, που ορίζεται από το δήμαρχο ήτον πρόεδρο της Κοινότητας και προέρχεται από την τεχνική υπηρεσία του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ένας από τους δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους με την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος γραμματέας της επιτροπής. Στους ΟΤΑ που λειτουργούν τοπικά συμβούλια και πάρεδροι στην επιτροπή μετέχει αντί του δευτέρου συμβούλου, ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο οικείος πάρεδρος. Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου εισηγήθηκε τον ορισμό δύο δημοτικών συμβούλων που θα συμμετέχουν  στην επιτροπή, που θα καθορίζει το τίμημα, για την εκποίηση ακινήτων. Η ίδια επιτροπή καθορίζει το μίσθωμα των ακινήτων, ενώ η θητεία της επιτροπής θα είναι για το 2020.